İLGİLİ MEVZUAT

TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYELERİN KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİ VE DİĞER ULUSLARARASI FAALİYETLERİ HAKKINDAKİ YASAL DÜZENLEMELER

 

1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkındaki Kanun’un 1. maddesinin 6. Fıkrası:

 

“... Genel ve katma bütçeli bakanlık, daire ve kuruluşların, mahalli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin, özel kanunla kurulmuş olan bankaların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış olanların, yabancı devlet büyükelçilik, elçilik, başkonsolosluk, konsolosluk, fahri başkonsolosluk ve fahri konsoloslukları ve sair misyonları ile ve milletlerarası kurullar temsilcilikleri ve misyonları ile ve bunlara bağlı müşavirlik, ataşelik, büro ve sair mercilerle temasları, milletlerarası hukuk kurallarına ve usullerine uygun olarak yapılır. Bu temaslardan Dışişleri Bakanlığına bilgi verilir.”

 

  KAYNAK: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspxhome=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/13201.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/13201.pdf

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 74. maddesi, yine aynı kanunun belediye meclisinin görevlerini düzenleyen 18. maddesinin p fıkrası:

 

“…Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir.

Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.

Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur...”

 

“Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

... Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.”

 

 

KAYNAK: https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5393.html

TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYELERİN KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİ VE DİĞER ULUSLARARASI FAALİYETLERİ HAKKINDAKİ YASAL DÜZENLEMELER

 

İçişleri Bakanlığı’nın kardeş şehirlerin kuruluşunu geliştirmek amacıyla yayınlamış olduğu 2005/36 ve 2005/62 sayılı genelgeleri:

 

“…

Belediyeler, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olmada veya yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmede veya kardeş kent ilişkisi kurmada Bakanlığımızdan önceden izin alacaklar ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle müracaat edeceklerdir:

a) Yurt dışındaki bir belediye ile kardeş kent ilişkisi kurulmasında ilgili belediye meclisinin kararı, kardeş kent ilişkisi kurulacak olan kent hakkında bilgi ve kardeş kent ilişkisinden beklenen faydaların neler olduğu, kardeş kent ilişkisi kurulurken kardeş kent protokolleri de imzalanacaksa ilgili protokollerin metni.

Belediye başkanları ve belediyeyi temsil eden heyetler, yurt dışındaki faaliyetlerinin devletin dış politikasına ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürüteceklerdir. Ayrıca yurtdışına çıkış amacı, süresi ve program hakkında Bakanlığımıza iletilmek üzere önceden ilgili valiliğe bilgi verilecektir. 

Yurt içindeki belediyeler arasında kardeş kent ilişkisi ilgili belediyelerin karşılıklı meclis kararları ile kurulabilecektir.

…”

 

              KAYNAK:  http://www.migm.gov.tr/2005genelge

 

 

 

Bu maddelere ek olarak,

 

 

 

 

 

Bize Düşüncelerinizi Yazın.

Yeni şifrenizin E-posta adresine gönderilmesi için lütfen Yetkili E-posta adresinizi yazınız